Billedet på sidehoved

Bislev Skole & Børnehave

Billedet på sidehoved

Bislev Skole og Børnehaves Antimobbestrategi

Forebyggelse og håndtering af mobning er en integreret del af hverdagen i Bislev Skole og Børnehave og er indlejret i vores DNA. Vi har en helhedsorienteret børnehave og skole, hvor vi møder det enkelte barn med de forudsætninger, egenskaber og ressourcer det har og skaber en hverdag, hvor alle bliver set, hørt og forstået. Dette skaber et solidt fundament for trivsel, udvikling og læring.

Formålet med strategien er:

 • At opretholde og fremme trivslen i Bislev Skole og Børnehave
 • At forebygge at mobning opstår
 • At have en målrettet indsats, for håndtering af mobning

 

Strategien skal være med til at skabe en ramme for forebyggelse og håndtering af mobning og inddrage de vigtigste aktører i dette arbejde.

Definition

Trivsel
Et velbefindende, der giver det enkelte barn følelsen af overskud, gå-på-mod, handlekraft og glæde ved livet. Trivsel er et af de vigtigste elementer, der er med til at give børnene en god og glædesfyldt hverdag i børnehave, skole og DUS.

Mobning
Systematiske handlinger, der får den konsekvens, at et barn bliver udstødt fra fællesskabet. Det er ikke altid, at mobning er en bevidst handling fra de implicerede børn. Digital mobning foregår via digitale medier på internettet eller på mobiltelefoner. Billeder, videoer eller krænkende tekster bliver lagt på nettet eller udsendt, uden at der tages hensyn til, at det krænker et andet barn eller berører barnets privatliv. Digital mobning kan både være enkestående situationer og vedvarende.

Forebyggelse af mobning

I Bislev Skole og Børnehave er forebyggelse af mobning en naturlig del af hverdagen og integreret del af undervisningen og den sociale læring imellem børnene. Arbejdet med forebyggelse af mobning foregår i mange sammenhæng og aktiviteter.

Børnehave

 • Samtaler med børnene om, hvordan vi skal behandle hinanden og respekterer hinandens grænser
 • Arbejde med Mary Fondens Fri for Mobberi kuffert
 • Samarbejdsøvelser som er med til at skabe relationer imellem børnene
 • Videreuddannelse af personalet i forebyggelse og håndtering af mobning

Skole

 • Bislev skoles dagligdag er præget af fokus på trivsel og anerkendelse blandt børn og personale. Vi arbejder dagligt med at skabe den gode stemning i klasserne, hvor accepten af hinandens forskelligheder er en væsentlig del af arbejdet.
 • Der er bl.a mulighed for at afholde trivselstimer med fokus på forskellige emner der fremmer trivsel og forebygger mobning. Der arbejdes for eksempel med Mary Fondens Fri for Mobberi kuffert og forskellige samarbejdsøvelser, som er med til at fremme relationerne imellem børnene.
 • Der er også mulighed for at afholde hele dage hvor trivsel, sammenhold og samarbejde er i fokus. Det kan både være ture ud af huset, eller foregå på skolens område.  
 • Videreuddannelse af personalet i forebyggelse og håndtering af mobning.
 • Der afholdes individuelle trivselssamtaler med børnene. Antallet af trivselssamtaler tilrettelægges i forhold til det enkelte barns behov.  
 • Alle klasser har klasseregler for socialt samspil i klassen, som børnene selv har været med til at udarbejde.
 • Alle børn har en skoleven fra et højre klassetrin, som tager imod dem og understøtter dem fra første skoledag.
 • Børn fra den ældste årgang har legepatrulje for de yngre børn på tværs af klassetrin.
 • Elevrådet har trivsel og mobning på, som et punkt på deres møder og kommer med gode ideer til fælles aktiviteter, der skaber sammenhold på tværs af klassetrin.
 • Årlige skolefester og fælles arrangementer.

DUS

 • Sammenhængende forløb med fokus på trivsel, for eksempel
 • Børnemøder
 • Aktiviteter på tværs af klassetrin
 • Videreuddannelse af personalet i forebyggelse og håndtering af mobning

 

Bislev skole og Børnehave inddrager hjemmet i det forebyggende arbejde i forhold til mobning og det forventes at forældrene efterlever de aftaler, der er indgået på forældremøder med fokus på trivsel og mobning.

 • Undlader at omtale skolen, lærere, kammerater og deres familier negativt overfor børnene og det omkringliggende samfund
 • Sørger for at orientere skolen eller børnehaven om det enkelt barns problemstilling i relation til trivsel og mobning
 • At lære børnene en hensynsfuld omgangsform  
 • Aftaler om afholdelse af fødselsdage for at sikre at alle børn er inkluderet
 • Aktivt forældreråd

 

Håndtering af mobning

Børnehaven

Hvis personalet oplever at et barn bliver mobbet, gribes ind med samtaler med de børn der mobber, hvor fokus er på, hvordan vi behandler hinanden. Barnets positive sider fremhæves overfor de andre børn. Forældrene til alle de implicerede børn involveres, for at de kan være med til at understøtte børnehavens arbejde. I specielle tilfælde er der mulighed for at trække på supervision fra Aalborg Kommunes tværfagligt team.

 

Skolen og DUS

Hvis personalet observer at et barn bliver mobbet eller bliver gjort opmærksom på dette fra forældre eller andre børn gribes ind med følgende procedure:

 • Individuelle samtaler med barnet, som er udsat for mobning
 • Individuelle samt gruppe samtaler med de børn, som er impliceret i mobningen.
 • Involvering af forældre både til barnet som udsættes for mobning og de børn som mobber
 • Afholdelse af individuelle møder med de involverede forældre, skoleleder, trivselsmedarbejder og klasselærer
 • Udarbejdelse af handlingsplan med mål
 • Handlingsplan skal godkendes af forældre til barnet, som har været udsat for mobning
 • Opfølgningssamtaler med alle implicerede parter  
 • Fælles forældremøde i klassen eller børnehave med fokus på øgning på trivsel
 • I meget svære tilfælde inddrages Aalborg Kommunes tværfagligt team og PPR

   

Forældre

Som forældre kender man sit barn bedst. Det er derfor vigtigt at inddrage skole, DUS og børnehave ved mistanke om mistrivsel eller mobning.

 • Holder Børnehave, skole eller DUS orienteret om barnets trivsel og velbefindende
 • Indgår i dialog med børnehave, skole eller DUS om handlinger og løsninger af konflikter og mobning. Både som forældre til barnet som udsættes for mobning og forældre til børn som har deltaget i mobning af et andet barn. 

 

Ledelse:

 • Sørge for at personalet er opmærksom på, at der er en fokuseret indsats i forhold til trivsel og mobning
 • Skabe rammerne for forebyggelse samt håndtering af mobning
 • Har det overordnede ansvar for strategien bliver udført i praksis

 

Revideret af skolebestyrelsen den 9. maj 2017