Billedet på sidehoved

Bislev Skole & Børnehave

Billedet på sidehoved

Princip for motion og bevægelse

Motion og bevægelse er en integreret del af dagligdagen i Bislev skole og Børnehave og er en naturlig indlejret del af vores daglige aktiviteter i både Bislev Skole, Dus og Børnehave.

 

Motion og bevægelse er et af de tre nye elementer i skolereformen, de andre to er den åbne skole og UUV. Motion og bevægelse skal medvirke til, at alle børn møder en motiverende og varieret skoledag, hvor de er glade for at lære, og hvor deres potentialer bliver passende udfordret. Eleverne skal bevæge sig 45 minutter om dagen i gennemsnit og motion og bevægelse skal foregå i den understøttende undervisning eller som en integreret del af den fagdelte undervisning som for eksempel i idræt. Ifølge Aalborg Kommunes princip for motion og bevægelse skal motion og bevægelse på kommunens skoler gives både som længere forløb, hvor eleverne får pulsen op, kortere forløb samt aktiviteter, hvor bevægelse og fagligt indhold kombineres.

 

Forældrene

Børnehave, skole og DUS opfordrer også forældrene til at være aktive medspillere i dagligdagen. En måde, hvorpå forældre kan støtte deres børn i at være fysisk aktive er, ved selv at være fysisk aktive sammen med børnene. Man kan inspirere og motivere børnene til at være aktive ved at udnytte de små huller i hverdagen og finde på noget, som er nemt og hurtigt at gå til, og som børnene synes er sjovt. Men det er vigtigt, at alle parter er med til at fremme de sunde vaner, som motion og bevægelse giver.

 

Sundhedsstyrelsen

Mange børn bevæger sig meget heldigvis, men flere og flere børn bevæger sig for lidt, - og de kommer i dårligere form. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at børn skal lege og bevæge sig mindst 60 minutter om dagen, for aktive børn trives bedre og har lettere ved at lære.

 

Motion for alle

I det efterfølgende skitseres de principper og metoder, der anvendes i Bislev Skole, DUS og Børnehave ligesom der opstilles en række konkrete mål for dette arbejde.

 

Bislev børnehave

Børnehaven er en idrætsbørnehave og motion og bevægelse er indtænkt som en naturlig del af de daglige aktiviteter med børnene. Motion og bevægelse er integreret i daglige lege med børnene og i længere temaforløb. Der bliver i planlægningen og udførelsen taget højde for, at børnene er på forskellige trin i deres udvikling.

 

Bislev Dus

Vores Dus er en idrætsdus, og der tages udgangspunkt i idrætspædagogikkens fire fokuspunkter: Det fysiske, psykiske, sociale og kognitive. Der arbejdes ud fra disse fire fokuspunkter i både planlægning, tilrettelæggelse og udførelsen af de pædagogiske aktiviteter. Et vigtigt kernebegreb i Dussen er bevægelsesglæde, og der er fokus på bevægelsesglæde i alle mulige former, og der skabes rum, så alle kan være med. Dette skal også ses i sammenhæng med Bislev Skole og Børnehaves inklusionsprincip. Det er glæden ved at bevæge sig og lære gennem kroppen, der er i fokus, og det er dermed ikke kun de " idrætsstærke" børn, der får noget ud at gå i  vores idrætsdus.

 

Bislev Skole

I indskolingen medtænkes bevægelse som understøttende for indlæring i alle fag. Bevægelse er relevant både før og efter noget der skal huskes og lagres. Derfor understøttes fagligt input ved, at eleverne også laver en kropslig aktivitet, der vedrører det, der skal læres. Motion og bevægelse bliver derved en naturlig del af undervisningen. Der bruges brain brakes, som er korte pauser med en aktivitet indlagt i løbet af en undervisningstime. Indskolingen har skemalagte idrætstimer og et dagligt 15 minutters motionsbånd, hvor aktiviteterne lægger op til, at eleverne får pulsen op.

 

Bislev skole har legepatrulje og eleverne er ude i alle frikvartererne og lærerne giver ideer til leg og bevægelse for både at styrke det sociale og det kropslige.

 

På mellemtrinnet medtænkes bevægelse ligeledes som understøttende for indlæring i alle fag. Bevægelse er en naturlig integreret del af den faglige undervisning og kan være aktiviteter såsom hentediktat (dansk), at hoppe tabeller (Matematik), datidens lege (Historie) og Ledfange (Natur og Teknik). Brain brakes er ligeledes indtænkt i undervisningen, og her bruges f.eks. www.saetskolen ibevaegelse.dk, gonoodle.com, som indeholder små bevægelsesaktiviteter. Mellemtrinnet har  længere sammenhængende undervisningsforløb som ugentligt skemalagt svømning og idræt. Mellemtrinnet har lig indskolingen 15 minutters daglig motionsbånd, hvor målet er at få pulsen op ved løbeture, stafetter, boldlege, just dance etc.

 

Mål for arbejdet med motion og bevægelse i Bislev Skole, DUS og Børnehave

  • At skabe sunde vaner hos børn i børnehave, Skole og Dus for at fremme sundhed og velvære.
  • At fremme børnenes koncentration, energi og læring.
  • At øge trivslen og støtte op om børnenes sociale relationer.
  • At lære børnene at motion, leg og bevægelse er en naturlig del af hverdagen og derved forebygge dårlig trivsel og livstilssygdomme på længere sigt.

 

Godkendt i skolebestyrelsen den 12. april 2016