Billedet på sidehoved

Bislev Skole & Børnehave

Billedet på sidehoved

Inklusions-princip for Bislev Skole og Børnehave

 

Tryghed skaber udvikling

”Inklusion er ikke noget vi behøver at snakke så meget om, det er simpelthen dét vi gør” - så enkelt kunne Bislev Skole & Børnehaves inklusions-princip egentlig formuleres - inklusion er simpelthen indlejret i vores DNA!

Inklusion bliver som begreb ofte forstået som institutionens evne til, at tilpasse det udfordrede barn til rammen for den ’normale’ hverdag. I Bislev gør vi det omvendte. Vi skaber en hverdag så bred, at den også kan rumme og inddrage barnet med særlige behov. Under overskriften ”Tryghed skaber udvikling” skaber vi rammerne for, at alle børn helt naturligt er socialt og fagligt inkluderet.

Vi møder det enkelte barn med de forudsætninger, egenskaber og ressourcer det har og skaber en hverdag, hvor alle bliver set, hørt og forstået, dette skaber et solidt fundament for trivsel, udvikling og læring. Under devisen - Ingen kan alt, alle kan noget og sammen kan vi det meste – sikres en rød tråd i barnets institutionsliv fra det starter i børnehave til det går videre efter sjette klasse.

 

Inklusion er for alle

I det efterfølgende skitseres de principper og metoder, der anvendes I Bislev Skole, DUS og Børnehave, ligesom der opstilles en række konkrete mål for dette arbejde.

Det gennemgående princip er anvendelsen af dynamiske læringsfællesskaber, hvor vi tilstræber, at alle deltager og oplever sig som en aktiv del af fællesskabet både via fagligt samarbejde og venskabelige relationer. Det dynamiske består i, at læringsfællesskaberne løbende tilpasses børnenes faglige og sociale formåen, således at der altid er udfordringer at tage hul på, og altid nogen at gøre det sammen med. Dette understøtter vores fokus på, at børnene udvikler positive selvbilleder i form af selvtillid og højt selvværd. Med inklusion som en grundlæggende pædagogisk tankegang understøtter vi eleverne i deres læringsprogression, både fagligt og menneskeligt.

 

Konkrete værktøjer i arbejdet med inklusion i Bislev Skole og Børnehave

 • Velkomstsamtaler når nye børn starter i børnehaven eller skolen, hvor forældre, pædagoger og/eller lærere deltager.
 • Trekantssamtaler når barnet ’ruller’ fra børnehaven til skolen.
 • Overleveringssamtaler når barnet ruller i klassetrin, fra indskoling til mellemtrin og videre efter sjette klasse, hvor de relevante lærere og pædagoger mødes og sikrer en tryg overlevering.
 • Løbende evaluering: Inklusion drøftes løbende i medarbejderteams, i ledelsen, på forældremøder og i skolebestyrelsen.
 • Andre konkrete værktøjer: Listen over konkrete inkluderende tiltag er lang:

Mål for arbejdet med inklusion i Bislev Skole og Børnehave

 • Alle børn og forældre skal kende til værdiordene: ansvar, tryghed og respekt.
 • Alle medarbejdere tager ansvar for at skabe stærke læringsfællesskaber med udgangspunkt i et ressourceperspektiv på alle børnene.
 • Alle teams arbejder tæt sammen omkring inklusion, understøttet af skolens ressourcepersoner og ledelsen.
 • Der tages udgangspunkt i børnenes forskellige faglige ressourcer, så alle bliver så dygtige som de kan.
 • Skolen, Dussen og Børnehavens lærere og pædagoger viser, hvordan børnene kan støtte og hjælpe hinanden ved at være åbne om hinandens forskelligheder.
 • Vi fokuserer på udvikling af børnenes faglige, personlige og sociale kompetencer.
 • Børn med særlige behov støttes i nærmiljøet (klassen eller gruppen), eller nærmest muligt herved. Enten via støtte til det enkelte barn og/eller som støtte til den gruppe barnet indgår i.
 • Alle er en del af det større fællesskab og alle er dermed ansvarlige for, at alle føler sig inkluderet.

Princippet godkendt i skolebestyrelsen den 16. marts 2016