Billedet på sidehoved

Bislev Skole & Børnehave

Billedet på sidehoved

Princip for Skole/hjem-samarbejde
 

Dette dokument skitserer de grundlæggende principper, der skal kendetegne dagligdagen i Bislev Skole som skole og arbejdsplads. Hermed ønsker vi at bygge bro mellem vores værdier og de helt konkrete forventninger, vi bør have til hinanden som børn, forældre og medarbejdere på Bislev Skole. Vores skole skal sørge for børnenes trivsel, danne en optimal ramme for deres læring og samtidig modne dem til en verden i konstant forandring. Dette kan vi kun sikre, hvis vi hver især tager ansvar for at skabe et miljø præget at tryghed og gensidig respekt. Sammenfattende kan det udtrykkes således:

  • Tage ansvar for at børnene møder læringsparate.
  • Skabe en tryg ramme om børnenes dagligdag.
  • Møde hinanden med gensidig respekt.

I det efterfølgende har vi som bestyrelsen for Bislev skole og landsbyordning opstillet en række eksempler på, hvordan ovenstående værdigrundlag kan udleves i praksis. – Listen er på ingen måde fyldestgørende men tjener som eksempel på, hvordan du som forældre eller medarbejder kan tage ansvar for at sikre børnene en tryg skoledag med gensidig respekt for dine og børnenes behov.

 

Med et barn på Bislev skole forventes du som forældre at tage Ansvar for

Du kan til gengæld forvente, at vi som skole tager Ansvar for

At dit barn møder mæt og veludhvilet i skole.

At dit barn i løbet af skoledagen får tid og rum til at holde de pauser, der er nødvendige for at trives i en lang skoledag.

At barnet har en sund og appetitlig madpakke med samt frugt og grønt, der kan indtages på den tid og under de forhold, der er til rådighed.

At sikre børnene ro og tid til uforstyrret at spise deres medbragte madpakke og frugt.

At hjælpe børnene til at holde orden i deres taske, så bøger, iPad, skriveredskaber, idrætstøj osv. er klar til brug.

At sikre at de af skolen tilvejebragte undervisningsmaterialer er i orden og tilgængelige på rette tid og sted.  

At sørge for at barnet har skiftetøj og udetøj med, der passer til årstiden.

At hjælpe de mindste børn med at huske at klæde sig fornuftigt på.

Rettidigt at give kontaktlæreren besked om fravær ved sygdom, tandlægebesøg osv.

At kontaktlæreren videregiver information til de relevante medarbejdere

At ’tjekke’ Intra-nettet dagligt for lektier, meddelelser og kontaktbogsnotaer.

At give de nødvendige og relevante informationer, der omhandler det enkelte barn.

At læse med barnet 15. min hver dag og sikre, at ugeopgaven bliver lavet.

At tilpasse læsemængden og omfanget af ugeopgaven til det enkelte barn.

 

For at skabe en Tryg hverdag for dit barn bør du som forælder tilstræbe:

For at skabe et Trygt skoleliv for dit barn skal skolen ligeledes gøre sit yderste for:

At vise aktiv deltagelse i børnenes skolegang ved dagligt at udvise interesse for såvel den faglige del som den daglige trivsel.

At skabe de bedste mulige rammer for solid og faglig indlæring, samt stille udviklende opgaver der er overskuelige og tilpasset det enkelte barns niveau og færdigheder.

At undlade at omtale skolen, lærere, kammerater og deres familier negativt overfor børnene og det omkringliggende samfund.

At skabe ro og forståelse for hinanden og hinandens forskelligheder i en positiv ånd, bl.a. ved ikke at omtale børn, forældre eller kollegaer negativt.

At holde skolen informeret om forhold, der kan styrke eller støtte skolens arbejde med jeres børn.

At sikre jer information om det, der foregår i klassen og på skolen i det hele taget

At lære børnene en hensynsfuld omgangsform, der levner andre lige så meget plads som én selv.

At være gode eksempler på en hensynsfuld omgangsform og gribe ind, hvis børnene forløber sig.

At bakke op om aftaler indgået mellem skolen og hjemmet.

At tage initiativ til at lave særlige aftaler om barnet hvis det skønnes nødvendigt.

At bakke op om og deltage i skolens arrangementer samt bidrage konstruktivt og positivt til afviklingen.

At skolen både i form af de fysiske rammer og som medarbejdere ligeledes bakker op om arrangementer og sociale aktiviteter.

 

For at skabe Respekt om skolen og dens arbejde forventes du som forælder:

Skolen skal udvise Respekt for dig og dine værdier, derfor bør du forvente:

At være åbne om de forventninger du har til skolen og være parat til en dialog for at opnå en fælles forståelse heraf.

At vi klart melder ud, hvad skolen kan og skal byde ind med, så der skabes klare retningslinjer for forældresamarbejdet.

At være ”medspiller” og arbejde på at være i positiv og åben dialog med skolen

At vi vil være lydhøre, forstående og åbne i kommunikationen med forældrene

At henvende jer direkte til skolen, hvis I har ris, ros eller frustrationer vedrørende skolen

At vi kontakter jer, før eventuelle problemer med dit barn vokser sig store.

At tro på, at enhver henvendelse fra skolen om jeres barn udelukkende er positivt ment.

At lytte til og være åbne overfor konstruktiv kritik.

 

At skabe et godt forældresamarbejde, der bygger på gensidig tillid, respekt og engagement – at skabe rammerne for en konstruktiv dialog.

At kommunikere konstruktivt med andre forældre og personalet.

At have forståelse for, at man som forælder kan have behov for at vende problemstillinger med andre forældre, inden skolen kontaktes.

At påvirke børnene til dagligt at møde lærere og klassekammerater med respekt, og som forældre vise interesse og forståelse for skolen og lærernes arbejde.

At respektere det enkelte barns personlighed og vise interesse og forståelse for barnets og hjemmets situation.