Billedet på sidehoved

Bislev Skole & Børnehave

Billedet på sidehoved

Retningslinjer for Skolebestyrelsen

 

Forretningsorden for Bestyrelsen for Bislev Landsbyordning

§ 1

Stk. 1. Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af § 11 i Styrelsesvedtægt for Aalborg Kommune.

 

§ 2

Stk. 1. I år (lige år), hvor der er valg til bestyrelsen, revideres og godkendes nærværende forretningsorden på 2 på hinanden efterfølgende ordinære møder - efter at bestyrelsen har konstitueret sig.

Stk. 2. I år (ulige år), hvor der ikke er valg til bestyrelsen, revideres og godkendes nærværende forretningsorden på 2 på hinanden efterfølgende ordinære møder - efter sommerferien.

 

§ 3.

Stk. 1. Ved indtræden af suppleanter i bestyrelsen orienterer formand og skoleleder de(n) indtrådte suppleant(er) om nærværende retningslinjer samt bestyrelsens opgaver i øvrigt.

 

Konstituering

§ 4

Stk. 1. På bestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede henholdsvis en formand og en næstformand blandt forældrerepræsentanterne.

Stk. 2. Valg af formand og næstformand sker ved bundet flertalsvalg

 

§ 5

Stk. 1. På bestyrelsens første møde konstituerer bestyrelsen sig med en eller flere kontaktpersoner blandt forældrerepræsentanterne til henholdsvis børnehave, indskoling og mellemtrin.

Stk. 2. Det tilstræbes at kontaktpersonerne har børn på det trin, som de er kontaktperson for.

Stk. 3. Ledelsen oplyser den enkelte kontaktperson om relevante arrangementer på det pågældende trin, og det tilstræbes, at kontaktpersonen deltager i sådanne arrangementer som repræsentant for skolebestyrelsen.

 

Mødevirksomhed

§ 6

Stk. 1. Bestyrelsen udøver sin primære virksomhed i møder – herunder at beslutninger træffes på møder.

Stk. 2. Bestyrelsens møder er lukkede møder, og de enkelte bestyrelsesmedlemmer er underlagt tavshedspligt for så vidt angår information, som de måtte være kommet i besiddelse af i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer og som ikke vil fremgå af det offentliggjorte beslutningsreferat.

 

§ 7

Stk. 1. Bestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når mindst en tredjedel af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Et sådant ønske skal fremsættes med angivelse af, hvilke(t) punkt(er) der ønskes behandlet på mødet.

Stk. 2. Der skal afholdes minimum 6 ordinære møder på et skoleår.

Stk. 3. Formanden fastsætter tid og sted for møderne. Fastsættelse af tid og sted for møderne sker i samråd med den øvrige bestyrelse og for de ordinære møders vedkommende for et halvt år ad gangen.

 

Indkaldelse til ordinære møder

§ 8.

Stk. 1. Formanden indkalder via e-mail til møde med mindst 14 dages varsel, med angivelse af dels allerede foreslåede dagsordenspunkter, og dels at forslag til yderligere dagsordenspunkter bedes fremsendt, således at de er formanden i hænde senest 9 hverdage før mødets afholdelse.

Stk. 2. Formanden og skolelederen fastsætter dagsorden for møderne og skolelederen fremsender via e-mail senest 7 hverdage inden mødet dagsorden med tilhørende bilag til medlemmerne. Eventuelt eftersendte bilag skal fremsendes, således at de er medlemmerne i hænde senest fredagen forud for mødets afholdelse.

 

Indkaldelse til ekstraordinære møder

§ 9.

Stk. 1. I særlige tilfælde kan formanden, skoleleder eller mindst en tredjedel af bestyrelsens medlemmer indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formand, skoleleder eller den ovenfor angivne tredjedel af bestyrelsens medlemmer hurtigst muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

 

Aflysning af møder

§ 10

Stk. 1. I tilfælde af, at mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer melder afbud til et møde, kan formand og skoleleder samstemmende beslutte at aflyse det pågældende møde med kort varsel.

 

Mødeledelse

§ 11

Stk. 1. Formanden åbner, leder og afslutter møderne.

 

§ 12

Stk. 1. Formanden kan blandt forældrerepræsentanterne udpege en ordstyrer til et eller flere møder.

Stk. 2. Bestyrelsen tilstræber i sine drøftelser, at alle medlemmer kommer til orde i samme grad.

Stk. 3. Bestyrelsen tilstræber, at dagsordenspunkter afsluttes med det fornødne tidsforbrug, med henblik på – dels at de enkelte punkter er oplyst i tilstrækkeligt omfang, - dels at møderne afholdes indenfor de på forhånd fastsatte tidsrammer.

 

Kommunikation mellem møder

§ 13

Stk. 1. Kommunikation mellem møder finder sted via e-mail til den e-mailadresse, som det enkelte bestyrelsesmedlem har angivet.

Stk. 2. Ved fremsendelse af e-mail til bestyrelsen angives i emnefeltet, om den pågældende mail er til orientering, eller om svar udbedes.

Stk. 3. Såfremt svar udbedes, afsendes svar indenfor senest 7 dage fra modtagelsen

 

Sagsbehandling og beslutningsdygtighed

§ 14.

Stk. 1. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

 

§ 15.

Stk. 1. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede under disse. Der kan således ikke stemmes via fuldmagt.

Stk. 2. I tilfælde af afstemning formulerer formanden de forslag, der skal stemmes om, og fastlægger afstemningsproceduren.

Stk. 3. Ethvert stemmeberettiget medlem kan dog jf. stk. 2 forlange skriftlig afstemning.

 

§ 16.

Stk. 1. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

 

§ 17

Stk. 1. Ethvert medlem kan forlange, at der forud for beslutning - på mødet - gives mulighed for at drøfte et beslutningspunkt uden tilstedeværelse af en eller flere af følgende grupper; elevrepræsentanter, medarbejderrepræsentanter, forældrerepræsentanter eller ledelse

 

§ 18.

Stk. 1. Såfremt et flertal af de stemmeberettigede vurderer, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst, kan dette flertal forlange beslutningspunktet udskudt med henblik på at sagen oplyses yderligere forud for endelig beslutning.

 

Sekretariatsfunktion – referat m.v.

§ 19

Stk. 1. Ledelsen - Skoleleder og Børnehave-/DUS-leder varetager sekretariatsfunktionen for bestyrelsen og fører bestyrelsens protokol og referat.

 

§ 20.

Stk. 1. Der føres en protokol over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres, hvilke personer der har været til stede på det pågældende møde. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

Stk. 2. Beslutningsprotokollen føres i form af beslutningsreferat. Ledelsen sender udkast til beslutningsreferat til bestyrelsen senest 14 dage efter det pågældende møde med angivelse af frist for kommentering på 7 dage.

Stk. 3. Beslutningsreferatet godkendes endeligt af bestyrelsen på det efterfølgende ordinære møde. Ledelsen offentliggør det endeligt godkendte beslutningsreferat på Landsbyordningens hjemmeside senest 7 dage efter godkendelsen med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt.

 

§ 21.

Stk. 1. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen/beslutningsreferatet i kort form og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.

 

§ 22

Stk. 1. Forud for aflæggelse af årsberetning fremsender formanden den af bestyrelsen godkendte årsberetning til ledelsen, der offentliggør denne på Landsbyordningens hjemmeside dagen efter aflæggelse af beretningen.