Billedet på sidehoved

Bislev Skole & Børnehave

Billedet på sidehoved

Rusmiddelpolitik

Formålet med denne rusmiddelpolitik er

 • At sætte rammer for brugen af alkohol på skolen/institutionen
 • At arbejde forebyggende i forhold til børn og unges eget brug af alkohol
 • At skabe grundlag for børn og unges trivsel ved at se dem i et helhedsperspektiv og dermed også have fokus på alkoholforbruget i familien.
 • At øge de voksnes bevidsthed om deres opgave som rollemodel og som ansvarlige for udmøntningen af rusmiddelpolitikken.

 

Med politikken ønsker vi at sætte fokus på og formidle, at beruset adfærd ikke er acceptabel på

skolen og i institutionen, og at vi som fagpersoner handler herpå. Det er hverken acceptabelt, at

fagpersoner, elever eller forældre er påvirket af alkohol. Desuden ønsker vi at udskyde de unges

alkoholdebutalder, ligesom vi er opmærksomme på, hvordan alkohol i børn og unges omgivelser

har betydning for deres trivsel.

 

Skolens/institutionens holdninger og værdier er

 • At vi vil have en kultur, hvor fællesskaber og samhørighed ikke forudsætter indtagelse af
 • alkohol.
 • At det ikke er skolens/institutionens opgave at introducere børn og unge til en voksenkultur med alkohol.
 • At ansatte, der opholder sig på skolen/institutionen, altid opfattes som professionelle og ikke som privatpersoner.
 • At alkoholproblemer ikke er en privatsag.
 • Det er alles ansvar at tage alkoholproblemer op, ligesom det er et fælles ansvar for personalet og forældrebestyrelsen/forældrerådet, at alkoholpolitikken overholdes.

 

Det betyder i praksis

Når et barn starter på skolen/institutionen, introduceres rusmiddelpolitikken for forældrene.

Ligeledes introduceres politikken for nye medarbejdere.

 

Målgruppe

Rusmiddelpolitikken har fokus på såvel børnene/de unge, som deres forældre og personalet.

For børnene og de unge gælder

 • At eleverne ikke må drikke alkohol på skolen, hverken til fester eller ved arrangementer i klub eller skoleregi som f.eks. lejrskoler.
 • At forældrene kontaktes og involveres, hvis deres barn eller unge opleves påvirket, eller der er kendskab til misbrug.

 

For forældrene gælder

 • At der ikke bliver serveret alkohol ved afholdelse af forældremøder, klassearrangementer, skolebestyrelsesmøder og pædagogiske arrangementer, herunder bedsteforældredag, markedsdage m.m.
 • At vi som professionelle italesætter, hvis vi oplever, at forældre lugter eller er påvirkede af
 • alkohol i skolen/institutionen.
 • At vi som professionelle ved bekymring for et barns trivsel spørger ind til forældrenes
 • alkoholvaner.

 

For medarbejderne gælder

 • At det ikke accepteres, at medarbejdere eller ledere under udførelse af deres arbejde er påvirket af alkohol, uanset om alkoholen er indtaget uden for arbejdstiden. 
 • At vi som professionelle er opmærksomme på og handler på børns og unges brug af rusmidler.
 • At vi reagerer på bekymring for en kollegas/medarbejders alkoholforbrug.

Opfølgning

Rusmidddelpolitikken revideres hvert andet år.