Billedet på sidehoved

Bislev Skole & Børnehave

Billedet på sidehoved

Aldersblandet undervisning og rullende skole

 

På Bislev Skole har vi i indskolingen (0. – 2. årgang) og på mellemtrinnet (3.-6. årgang) rullende skolegang og aldersblandet undervisning, som er det samme som holddelt undervisning. Rullende skolegang betyder, at eleven ’ruller et hold op’, når eleven er klar til det udviklingsmæssigt – og ikke så meget aldersmæssigt. Denne proces fortsætter gennem skoletiden.

Vi har valgt at danne rullende skolegang og holddelt undervisning frem for traditionelle klasser, da vi mener, at vi i disse grupper i langt højere grad kan tage udgangspunkt i, hvad det enkelte barn kan. Nogle 8- årige har meget behov for at røre sig og lege, mens nogle 6-årige kan koncentrere sig længe om f.eks. matematikstykker. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns modenhed, faglige niveau og læringsstil.
Det betyder i praksis, at en 6-årig måske er sammen med en 8-årig i nogle undervisningssituationer, og måske sammen med en 6-årig i andre, men hver gang dannes undervisningssituationer med hensyntagen til den enkelte elevs behov. Der arbejdes således på tværs af årgangene, sådan børnene tilgodeses på det niveau, de er. Derfor vil barnet altid have nogle at spejle sig i. Vi mener dermed rullende skolegang og holddelt undervisning både skaber tryghed og en høj faglig udvikling for den enkelte elev.  

Ligeledes betyder holddelt undervisning, at eleverne begynder deres skolegang i et eksisterende hold, som består af børn, der har gået i skole i kortere eller længere tid, og som derfor kender skolens normer og leveregler. De nye børn sluses derfor langsomt ind i skolens verden og lærer at færdes her af de voksne og af de børn, der allerede kender skolens verden – og på den måde får barnet ro og tryghed til at falde til. 


Rullende skolestart

Rullende skolestart betyder, at barnet starter i skole på forskellige tidspunkter på skoleåret. Forældre kan vælge auguststart eller kvartalsstart. Der er skolestart fire gange om året, såfremt barnet er fyldt 6 år i perioden forinden til

-den første skoledag i august

-1. april

-den 2. skoledag i august (1. skoledag er reserveret "gamle elever")

i uge 43 (efter efterårsferien)

Eks: fødselsdag d. 15. januar – skolestart d. 1. april

Fødselsdag d. 5. august – skolestart anden officielle skoledag i august

Fødselsdag d. 3. november - skolestart den første skoledag i januar

 

Indskrivning

Den almindelige indskrivning suppleres af to halvårlige orienteringsmøder på skolen.

I den måned barnet fylder 6 år, sker der flere ting:

Vi sender et brev med en invitation til at begynde i skolen

En lærer og en elev kommer på besøg i børnehaven

Der indbydes til en trekantsamtale mellem hjem, børnehave og skole

Barnet besøger skolen sammen med børnehaven

Der bliver mulighed for forældrebesøg

Den første skoledag i måneden efter barnet er fyldt 6 år, starter det i skole. Den første skoledag er forældrene velkommen til at følge barnet, hvis det er muligt.

 

 

Årsagerne til aldersblandet undervisning er:

videreførelse af de gode erfaringer med indskolingen

Nogle elever er måske ikke parate til 3. kl. til august

Vi ville give hver enkelt elev udfordring der hvor han/hun er.

Lave hold efter forskellige kriterier – interesse – køn – alder - evner (boglige eller andre færdigheder)

Udnytte resurserne bedst muligt – økonomisk, men også de stærke sider hos hinanden.

Flere par øjne ser på det enkelte barn i de enkelte fag.

Lære at samarbejde bedre – tage hensyn til andre – hjælpe andre – få hjælp – blive udfordret

Flere sociale relationer for det enkelte barn

Udnytte at vi arbejder tæt sammen med børnehaven/fritidsordningen

 

Organisering

En indskolings-afdeling bestående af 0. kl., 1. kl. og 2. kl.

En mellemgruppe bestående af 3., 4., 5. og 6. kl.

Afdelingernes lektioner er parallellagt. Det vil sige at de forskellige fag er placeret samtidigt, så der er mulighed for at danne forskellige hold, eller klasserne kan arbejde alene.

Der arbejdes med basisviden og der arbejdes med tværfaglige forløb.

 

I august 2010 startede den aldersblandede undervisning og den rullende skolegang på mellemtrinnet. Der blev dannet 2 hold. Det ene består af elever fra 3. og 4. årgang, det andet hold består af elever fra 5. og 6. kl. For hvert hold er der en klasselærer. Der er to danskansvarlige lærere, to matematikansvarlige lærere og to engelskansvarlige lærere. Der er endvidere tilknyttet en støttelærer, så der kan oprettes forskellige hold med udgangspunkt i elevernes faglige niveau.

 

Når barnet skal i 3. kl. er det forældrene efter samråd med skolen, der tager stilling til, om barnet fortsætter et år mere i indskolingen, skal have nogle måneder mere i indskolingen eller rykker op på mellemtrinnet.